Data subject rights

Isigaba 14 soMthethosisekelo weRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika, 1996, sihlinzeka ngokuthi "wonke umuntu unelungelo lobumfihlo". Ilungelo lobumfihlo lifaka phakathi ilungelo lokuvikelwa ekuqoqweni okungekho emthethweni, ukugcinwa, ukusatshalaliswa kanye nokusebenzisa imininingwane yomuntu. UMbuso unesibopho sokuhlonipha, ukuvikela, ukukhuthaza kanye nokusebenzisa amalungelo kuMthethosivivinywa Wamalungelo. Ngakho-ke ukuthuthukiswa kanye nomthetho wokuvikelwa koMthetho Wokuvikelwa Komuntu (i-POPIA) ngenhloso eyinhloko yokuvikela amalungelo ezihloko zedatha. Ukuhambisana ne-POPIA kusho ukufeza amalungelo ezihloko zedatha.

I-POPIA inikezela ngamalungelo alandelayo ngezifundo zedatha:

  1. ukuziphendulela kokungathobeli
  2. ukuba semthethweni kokucutshungulwa
  3. indlela enengqondo engaphuli ubumfihlo besihloko sedatha
  4. inikezwe inhloso yokuthi imininingwane yomuntu uqobo icutshungulwe, yanele, kufanelekile futhi ayisiqisi
  5. isisekelo esisemthethweni esisemthethweni
  6. iqoqwe ngokuqondile kusuka esifundweni sedatha, ngaphandle kokuthi kuhlinzekelwe ngenye indlela
  7. iqoqwe ngenjongo ethile, echazwe ngokucacile nenhloso esemthethweni
  8. sedatha siyayazi inhloso yokuqoqwa kolwaziIlungelo lokucubungula ngokuya ngemibandela, kufaka phakathi:
  9. emininingwane yomuntu siqu akagcinwa isikhathi eside kunesidingo sokufeza inhloso imininingwane eqoqwe ngayo
  10. ukucutshungulwa okwengeziwe kwemininingwane yomuntu kumele kuhambisane noma ihambisane nenhloso eqoqwe ngayo
  11. ithatha izinyathelo ezinengqondo zokuqinisekisa ukuthi imininingwane yomuntu iphelele, inembile, ayidukisi futhi ibuyekeziwe
  12. igcina imibhalo yawo wonke umsebenzi wokucubungula ngaphansi komthwalo wayo wemfanelo
  13. ivikela ubuqotho kanye nobumfihlo bolwazi lomuntu siqu okulo noma kungaphansi kolawulo lwalo ngokuthatha izinyathelo ezifanele, zobuchwepheshe nezenhlangano ezivumelekile
  14. inikeze imininingwane eyanele yokuvumela isihloko sedatha ukuthi sithathe izindlela zokuzivikela emiphumeleni engaba khona yokuyekethisa
  15. yaziswa ngesenzo esithathwe ngenxa yesicelo sesifundo sedatha
 1. Ilungelo lokwaziswa ukuthi imininingwane yomuntu iqoqwe
 2. Ilungelo lokwaziswa ngokufinyelela okungagunyaziwe olwazini lomuntu siqu
 3. Ilungelo lokuthola ukuthi ngabe umuntu ophethe onesibambiso uphatha imininingwane yomuntu siqu
 4. Ilungelo lokuthola irekhodi noma ucele incazelo yolwazi lomuntu siqu maqondana nesihloko sedatha esiphethwe yiqembu elibhekele
 5. Ilungelo lokucela imininingwane mayelana nokuthi ungubani wonke umuntu wesithathu, noma izigaba zabantu besithathu, abaye, noma ababenakho, ukufinyelela olwazini lomuntu siqu lwesihloko sedatha
 6. Ilungelo lokuthola imininingwane eceliwe ngendlela efomethiwe nangefomethi, futhi ngendlela evame ukuqondakala.
 7. Ilungelo lokulungiswa
 8. Ilungelo lokubhujiswa noma lokususa
 9. Ilungelo lokwenqaba ukucubungula
 10. Ilungelo lokwenqaba ukuqondisa ukumaketha
 11. Ilungelo lokukhawulela ukucubungula
 12. Ilungelo lokudluliswa kwedatha
 13. Ilungelo lokuqinisekisa
 14. Amalungelo maqondana nokwenza izinqumo okuzenzakalelayo kanye ne-profiling
 15. Ilungelo lokufaka isikhalazo kumlawuli
 16. Ilungelo lokufaka izinqubo zomphakathi.